Δήμος Ξάνθης: Ένα δημοτικό συμβούλιο σε δύο μέρες! Αρχίζει την Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 και συνεχίζει την επόμενη μέρα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου με τα υπόλοιπα θέματα

Ένα δημοτικό συμβούλιο σε δύο μέρες! Το πρώτο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη ενώ το δεύτερο με τα υπόλοιπα 14 θέματα θα γίνει την επόμενη μέρα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου πάλι στις 16:00.

Συνολικά τα 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

01ο ΘΕΜΑ :   Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)

02ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός μελών στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)

03ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο (εννεαμήνου) του έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

05ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

06ο ΘΕΜΑ :   Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

07ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

08ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

09ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

10ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και τη διατήρηση ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

11ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

12ο ΘΕΜΑ :  Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τη διατήρηση του ποσοστού για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

13ο ΘΕΜΑ :  Μη αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

14ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

15ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών πλην κάποιων περιπτώσεων για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

16ο ΘΕΜΑ :  Μη αναπροσαρμογή και διατήρηση των ισχυουσών τιμών ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

17ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

18ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

19ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

20ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

21ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή της τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

22ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

23ο ΘΕΜΑ :   Μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)

24ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση της αριθμ.174/2-8-2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά «Έγκριση της αριθμ.12/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία αφορά: «Επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

25ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Τα θέματα της συνεδρίασης την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου (16:00):

26ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Διοικητηρίου,  στην Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Αν. Μακεδονίας Θράκης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

27ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Δημοκρατίας, στον πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, ζωοφιλικό σύλλογο «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

28ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην πλ. Δημοκρατίας, στο «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, Περιφέρειας ΑΜΘ, τμ. Ατόμων με αναπηρία» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)

29ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αριθμ.41 καταστήματος της δημοτικής αγοράς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

30ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση χρεωστικών καρτών συναλλαγών και έκδοση κωδικών για τη χρήση e-banking από τον τηρούμενο λογαριασμό της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)

31ο ΘΕΜΑ :   Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών με χαμηλά ή μηδενικά υπόλοιπα και μεταφορά του υπολοίπου αυτών, στην Τράπεζα Ελλάδος (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

32ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 31/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος, Επικοινωνίας» σχετικά με τον Ορισμό Ελεγκτών για το 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

33ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για τη μονοδρόμηση ανωνύμου δημοτικής οδού στο ύψος του 1ου χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

34ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Αν. Θράκης 45 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

35ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Καπνεργατών 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

36ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση απόφασης για τη μεταφορά της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγ. Ελευθερίου 17 στην οδό Περικλέους 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

37ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση απόφασης για τη δημιουργία μιας Θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)

38ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρ.πρωτ.29816/18-4-2019 πρόσκληση της Δ/νσης οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σουά Μπεκήρ Ογλού)

39ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ