Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ :   Εξέταση αιτήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (θέμα εξ αναβολής) (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

02ο ΘΕΜΑ :   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)

03ο ΘΕΜΑ :   Καθορισμός χώρου λειτουργίας και θέσεων υπαίθριας αγοράς – εμποροπανήγυρης των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών έτους 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

04ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 1/14-1-2019 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την παράταση για το χρονικό διάστημα των αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)

05ο ΘΕΜΑ :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

06ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019 σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

07ο ΘΕΜΑ :   Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2019, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

08ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση των αριθμ.πρωτ.2119 & 2710/2019 εισηγήσεων παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

09ο ΘΕΜΑ :   Συμπληρωματική κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

10ο ΘΕΜΑ :   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

11ο ΘΕΜΑ :   Συμπλήρωση – μερική τροποποίηση της με αρ.3/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά ΟΕΥ Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ.Α’ /212/2018) Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

12ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση της αριθμ.53/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

13ο ΘΕΜΑ :   Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.45/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

14ο ΘΕΜΑ :  Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

15ο ΘΕΜΑ :   Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.226/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

16ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

17ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

18ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

19ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Εφορίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

20ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

21ο ΘΕΜΑ :  Ανάθεση υπηρεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Ξάνθης στο ένθετο «Τhe gold book of Xanthi» του περιοδικού Icons (εισηγήτρια Αριστέα Αλατά)

22ο ΘΕΜΑ :   Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων λόγω θανάτου των δικαιούχων, των οποίων η παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης εκ διαδοχής, δεν μεταβιβάζεται (εισηγήτρια Σταυρούλα Χατζηγεωργίου)

23ο ΘΕΜΑ :   Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους για πρόστιμο του ΚΟΚ (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)

24ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

25ο ΘΕΜΑ :  Ανάκληση της με αριθμό 355/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Θάμυρις» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

26ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

27ο ΘΕΜΑ :   Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

28ο ΘΕΜΑ :   Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ