Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Την Τρίτη 1 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξάνθης προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

  1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την υποκατάσταση αναδόχου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  2. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
  3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για το Υποέργο 3 «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
  4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών»
  5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
  6. Έγκριση του από 16/09/2019 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  7. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.25156 & 25230/2019 εισηγήσεων για έγκριση της παραλαβής αντικειμένων σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 219 παρ.5 Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
  8. Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
  9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης πολίτη στο εξωτερικό (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)
  10. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο Πρόεδρος

Δήμαρχος Ξάνθης

Εμμανουήλ Τσέπελης