ΠΛΗΡΗΣ ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ! Ο Τσέπελης πήρε «πίσω»  αρμοδιότητες που είχε δώσει σε Οσμάν Λεβέντ-Σουά για τις βεβαιώσεις!     

Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!
Στις 3 Σεπτεμβρίου, «διόρθωσε» την.. «γκάφα» που είχε κάνει, με τις ψηφοθηρικές αρμοδιότητες που έδωσε σε δυο μειονοτικούς αντιδημάρχους του στις…2 Σεπτεμβρίου 2019

ΓΕΛΑΕΙ και το παρδαλό κατσίκι από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν τον Δήμο Ξάνθης Τσέπελης-Φανουράκη και η υπάλληλος που ανέθεσαν οι ίδιοι καθήκοντα «γενικής διευθύντριας» χωρίς ωστόσο να κατέχει καλά το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης!

Αποτέλεσμα ο Δήμος  Ξάνθης εκτός της πρωτοφανούς γκάφας που διαπράχτηκε από την πρώτη μέρα μάλιστα των καθηκόντων τους, να «χρεωθεί» ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ποσού, με τις…τροποιητικές αποφάσεις! Αφού οι πρώτες αποφάσεις υπογράφηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και εστάλησαν προς δημοσίευση σε φιλικές τους μόνο εφημερίδες στις 3 Σεπτεμβρίου 2019!!! Δίπλα δίπλα μάλιστα για να ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ με επί πλέον χρήματα ο Δήμος Ξάνθης!

Και μέσα στην πλήρη ασχετοσύνη των τεράστιων λαθών που υπάρχουν και στις 5 αποφάσεις, ο κύριος Τσέπελης στο πάθος του να κάνει ψηφοθηρία, ορίζοντας στις 2 Σεπτεμβρίου αντιδημάρχους…Ευμοίρου και Κιμμερίων τους μειονοτικούς αντιδημάρχους του Οσμάν Λεβέντ και Μπεκήρ Ογλού Σουά , αναγκάστηκε υπό την πίεση πλέον του Νόμου στις…3 Σεπτεμβρίου να τις…πάρει πίσω!

ΙΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΕΠΕΛΗ

Διαβάστε αναλυτικά και τις ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ του νέου Δημάρχου Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελη και βγάλτε τα συμπεράσματά σας τι έχουν να δουν τα…μάτια μας από δω και πέρα!

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 03-09-2019

Αρ. Πρωτ.: 22534

Αρ. Απόφασης : 1358

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1340/22241/02.09.2019 Απόφασης Δημάρχου Ξάνθης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγλυης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ του Χουσεϊν και στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας, Μπεκήρ Ογλού Σουά του Σουκρή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.
 4. Την υπ΄ αριθµ. 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 5. Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-…[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] … και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.
 6. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»(ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.
 7. Την υπ’αριθμ. 1338/22238/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός αντιδημάρχων δήμου Ξάνθης πρώτου έτους δημοτικής περιόδου 2019-2023».
 8. Την υπ’αριθμ.1340/22241/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και παιδείας Μπεκήρ Ογλού Σουά».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1340/02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης ως εξής:

Στην παράγραφο Α1 αντικαθίσταται η φράση: «Να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών των κοινοτήτων Κιμμερίων και Ευμοίρου, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας» με τη φράση «Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο διοικητικής εξυπηρέτησης πολιτών με έδρα τα Κιμμέρια και το Γραφείο διοικητικής εξυπηρέτησης πολιτών με έδρα το Εύμοιρο».

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

 

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 03-09-2019

Αρ. Πρωτ.: 22535

Αρ. Απόφασης : 1359

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1341/22242/02.09.2019 Απόφασης Δημάρχου Ξάνθης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Μπαντάκ Σιαμπάν του Χουσεΐν και στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, Απόστολο Ελευθεριάδη του Γεωργίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.
 4. Την υπ΄ αριθµ. 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 5. Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-…[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] …και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.
 6. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»(ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθµ. 1338/22238/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου µε θέμα: ”Ορισμός αντιδημάρχων δήμου Ξάνθης πρώτου έτους δημοτικής περιόδου 2019-2023” 8. Την υπ΄αριθμ. 1341/22242/02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Μπαντάκ Σιαμπάν και στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, Απόστολο Ελευθεριάδη»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1341/22242/02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου

Ξάνθης ως εξής:

Στην παράγραφο Β1 αντικαθίσταται η φράση: «Να εκδίδει πιστοποιητικά

προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας

Σταυρούπολης, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας» με τη φράση

«Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από το Γραφείο

Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Αποκεντρωμένων

Υπηρεσιών με έδρα τη Σταυρούπολη».

Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του νομού,

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο

του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

………..

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 03-09-2019

Αρ. Πρωτ.: 22533

Αρ. Απόφασης : 1357

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1339/2019 Απόφασης Δημάρχου Ξάνθης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών, Εμμανουήλ Φανουράκη του Ιωάννη και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων, Ιωάννη Ζερενίδη του Κωνσταντίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.
 4. Την υπ΄ αριθµ. 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 5. Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-…[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] …και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.
 6. Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»(ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.
 7. Την υπ’ αριθµ. 1338/22238/02-09-2019 Απόφαση Δημάρχου µε θέμα:

”Ορισμός αντιδημάρχων δήμου Ξάνθης πρώτου έτους δημοτικής περιόδου 2019-2023”

 1. Την υπ΄αριθμ. 1339/22240/02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών, Εμμανουήλ Φανουράκη και στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων, Ιωάννη Ζερενίδη»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 1339/22240/02.09.2019 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης ως εξής:

Στην παράγραφο Α1 αντικαθίσταται η φράση: «Να εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών της κοινότητας Ξάνθης, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας» με τη φράση «Να εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας που εκδίδονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου».

Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ