H ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ «Α» ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 με τίτλο, «ΑΛΛΑ Ο ΜΠΟΥΤΟΣ, ΑΛΛΑ Ο ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ! Δεν χρειαζόμασταν απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης για το ταξίδι στις Βρυξέλλες!» η «Αδέσμευτη» σημείωνε στο πρωτοσέλιδό της, τα παρακάτω:

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Ο αντ’ αυτού Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Φανουράκης δικαίωσε τον τίτλο που του προσέδωσαν οι δυο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ΞΑΝΘΗ για όλους και Πολίτες για την Ξάνθη ότι έχει πλέον εξελιχθεί και…αντ’ αυτού…νομικός σύμβουλος Ξάνθης πλέον.

Έτσι, ενώ ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης Γιάννης Μπούτος μετά την καταψήφιση του ταξιδιού που έκανε «ομάδα» του Δήμου Ξάνθης για τις Βρυξέλλες με ψήφους 12-11 και λευκό από τις δημοτικές παρατάξεις Μελισσόπουλου και Γιάννη Παπαχρόνη, δεσμευόμενος απέναντι  στο σώμα ότι «θα πληρώσουνε το ταξίδι στις Βρυξέλλες από την τσέπη μας»…

-Ο αντ’ αυτού Δήμαρχος Ξάνθης του κυρίου Τσέπελη την ώρα που έκλεινε η ύλη στην εφημερίδα μας, από χθες λέει άλλα με δική του …προσωπική γνωμάτευση που ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ μάλιστα ο ίδιος και έχει τίτλο «Επιστολή διαμαρτυρίας-Πρόσκληση και ανασκευή δημοσιεύματος»!

Αναφέροντας σε αυτήν ούτε λίγο ούτε πολύ, «Δεν χρειαζόμασταν απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου Ξάνθης για το ταξίδι στις Βρυξέλλες!» Άρα νόμιμα προπλήρωσαν και το…ταξίδι της αποστολής οι υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης!

«Νόμιμα λειτουργήσαμε, λέει τώρα ο Αντ’ αυτού….Υπερδήμαρχος, προσπαθώντας προφανώς να καλύψει «εαυτόν» και «υπηρεσίες» με τον ισχυρισμό ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε…δέσμια αρμοδιότητα!»

-Και άρα αρκούσε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι όταν και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης  Τσέπελης στη σχετική ερώτηση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ισχυρίζονταν τα εκ διαμέτρου αντίθετα.

Αδέσμευτη 22-10-2019

(σ.σ. Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει το χαρακτήρα του κατεπείγοντας στο συγκεκριμένο ταξίδι χωρίς απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θέμα που ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ για το λόγο αυτό και οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Κυριάκος Παπαδόπουλος)

Πριν αλέκτωρ λαλήσει λοιπόν στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Ξάνθης την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωϊ, έρχεται με τεράστια καθυστέρηση να ψηφίσει και τα χρηματικά…εντάλματα που κόπηκαν και προπληρώθηκαν για το συγκεκριμένο ταξίδι!!!

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΈΡΩΝ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ  ….ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ «Α»

Ιδού αυτούσια και όλη η επιστολή διαμαρτυρία του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης Μανώλη Φανουράκη που ήρθε εκ των υστέρων ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ μάλιστα τις εφημερίδες που «τόλμησαν» να πουν ότι «κακώς προπληρώθηκε» το ταξίδι, όταν μετά την καταψήφισή του ταξιδιού στις Βρυξέλες από το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης με ψήφους 12-11, ο Πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περίλυπος και στεναχωρημένος έλεγε «θα το πληρώσουμε…από την τσέπη μας»!!!!

Επιστολή Διαμαρτυρίας- Πρόσκληση για ανασκευή δημοσιεύματος

Του: Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης

Προς: Την εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ»

Ξάνθη 21/10/2019

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 27807

Όπως γνωρίζετε, Ομάδα εργασίας του Δήμου Ξάνθης μετέβη στις 7-10-2019 στις Βρυξέλες προκειμένου να παραστεί στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων- European Week of Regions and Cities) και να ενημερωθεί για επίκαιρα θέματα αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η ανωτέρω ομάδα εργασίας συστάθηκε με απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την αρμοδιότητα που του παρέχει η διάταξη του ν. 3852/10 άρθρο 58, στην παρ. θ του οποίου ορίζεται ότι «… Ο Δήμαρχος συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημοσίου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους»

Η συμμετοχή της εν λόγω Ομάδας εργασίας ειδικά στην παρούσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της ενημέρωσης με απώτερο σκοπό φυσικά τη μελλοντική χρήση και αξιοποίηση της αποκομισθείσας γνώσης σε δράσεις και χρηματοδοτούμενα προγράμματα εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης.

Σε καμία περίπτωση η ομάδα δεν είχε ρόλο αποφασιστικό ώστε αυτή να μπορεί να επιλέξει και να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις. Ο ρόλος αυτός ανήκει αποκλειστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο (όπως προβλέπεται και στον κανονισμό λειτουργία του άρθρου 2 παρ3 περ. ιι) όταν όμως πρόκειται αυτό να εγκρίνει συγκεκριμένες προτάσεις συνεργασίας  και δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Δήμο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δέσμια αρμοδιότητα να λάβει απόφαση για τη μετάβαση της Ομάδας εργασίας στις Βρυξέλες, προκειμένου να ενημερωθεί για επίκαιρα θέματα αυτοδιοίκησης.

Για τη μετάβαση της ομάδας του Δήμου Ξάνθης στις Βρυξέλες τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα:

1) Εκδόθηκε νόμιμα απόφαση του μονομελούς οργάνου του Δήμου για τη σύσταση της ομάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του (άρθρου 58 στην παρ. θ του Ν. 3852.2010)

2) Τηρήθηκαν επακριβώς οι διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας όπου ορίζονται:

Άρθρο 1. «… Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ’ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο. Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 4:

Παρ 1 «… Οι αποφάσεις μετακίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

Παρ. 2 «…. Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδονται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση.

Τηρήθηκαν επακριβώς τα οριζόμενα στο άρθρο 3 «ημέρες μετακίνησης» όπως και τα οριζόμενα του ΚΕΦ Γ- Μετακινήσεις Εξωτερικού και ειδικότερα των άρθρων 17 «ημερήσια αποζημίωση και 19 «Έξοδα διανυκτέρευσης» ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση στα χορηγούμενα ποσά.

3) Τηρήθηκαν οι νέες διατάξεις του Ν. 4623/2019 με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων και Περιφερειών» όπου ορίζονται.

Η Οικονομική επιτροπή αποφασίζει:

Παρ. δ) Για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας.

Παρ. ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες  μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336.2015 (Α΄ 94) παύει να ισχύει.

4 ) Λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση άρθρο 18 παρ. 15  όπου ορίζεται «…15. Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση».

Κατόπιν όλων των παραπάνω είναι σαφές ότι τηρήθηκε στο έπακρο όλη η νόμιμη διαδικασία για τη μετακίνηση της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας στις Βρυξέλες για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων- European Week of Regions  and Cities)

Παρόλα αυτά η ηλεκτρονική σας Εφημερίδα  στο πρωτοσέλιδο της 15ης Οκτωβρίου 2019 αναφέρει με τελείως παραπλανητικό τρόπο ότι η μετάβαση στις Βρυξέλες στις 7-10-2019 έγινε χωρίς να τηρηθούν νόμιμες διαδικασίες και συγκεκριμένα «η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου Ξάνθης, ΠΡΟΠΛΗΡΩΣΕ  τα ταξίδι του Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Γιάννη Μπούτου, της κυρίας Χατζογλίδου Δέσποινας που πήγε εκεί ως πολίτης και των δημοτικών υπαλλήλων, Θεραπίδου Όλγας, Κυριακίδης Αναστάσιος και Χατζητολούσης Αντώνης χωρίς να περιμένει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης!»

Επιπλέον, το εν λόγω δημοσίευμα  με κατάφωρα προσβλητικό και συκοφαντικό τρόπο αναφέρεται σε «γενόμενες παραβάσεις καθήκοντος υπηρεσιακών παραγόντων» εν γνώσει του γεγονότος ότι κάτι τέτοιο είναι αναληθές, ενώ κατονομάζει και προσάπτει χαρακτηρισμούς στα μέλη της ομάδας μη σεβόμενο το προσωπικό κύρος αυτών καθώς  και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Επειδή τα όσα αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ανυπόστατα, ανακριβή, προκλητικά και συκοφαντικά.

Διαμαρτυρόμαστε για τη στάση αυτή και τη συμπεριφορά του ηλεκτρονικού εντύπου σας.

Σας καλούμε εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής να ανασκευάσετε το δημοσίευμα αναφορικά με τη μετάβαση της ομάδας εργασίας του Δήμου Ξάνθης στις Βρυξέλες στις 7-10-2019, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων- European Week of Regions and Cities), προκειμένου να ενημερωθεί για επίκαιρα θέματα αυτοδιοίκησης, αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων και ότι η μετάβαση αυτή έγινε νομότυπα με απόφαση και έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση μη ανασκευής του εν λόγω δημοσιεύματος επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος μας να αξιώσουμε την αποκατάσταση της βλάβης που μας προκαλεί το ανακριβές δημοσίευμα της εφημερίδας σας και η συμπεριφορά σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ξ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ.

….

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει το παρόν έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 27807/ 21-10-2019) σε αυτόν που απευθύνεται, προκειμένου να λάβει γνώση και τις νόμιμες συνέπειες.

Ξάνθη 21/10/2019

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «Α»

Τον κύριο Φανουράκη παραπέμπω στο με  αριθμό πρωτ. 143 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 1 Οκτωβρίου 2014.

Ιδού τι αναφέρει επί λέξει:

Θέμα: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού:

Μετακίνηση αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με βάση τα ισχύοντα σύμφωνα με το συν/νο έγγραφο του υπ. Εσωτερικών και ειδικότερα την παρ 7:

  1. Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 220 παρ.3 του ν.3463/2006, για τη μετακίνηση κάθε εκπροσώπου Δήμου στο εξωτερικό για τις ανάγκες των αδελφοποιήσεων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον για την αδελφοποίηση έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω Επιτροπής.

Επίσης, όσον αφορά τις λοιπές μετακινήσεις εκπροσώπων των ΟΤΑ στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.15 του ν.4071/2012, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αρμόδιος για την έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση και αρκεί η απόφαση του οικείου συμβουλίου.

-Τα σχόλια για σας φίλοι αναγνώστες.

«Α»