Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου

Την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 μ.μ. συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «Κοινωνική Προστασία Φροντίδα και Αλληλεγγύη Δήμου Τοπείρου » Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής Δήμαρχος)

2ο ΘΕΜΑ:  Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου Τοπείρου « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ» λόγω λήξης της θητείας του.(Εισηγητής Δήμαρχος)

3ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής Δήμαρχος)

4ο ΘΕΜΑ: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας. (Εισηγητής  Δήμαρχος)

5ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων. (Εισηγητής Δήμαρχος)

6ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (Εισηγητής Δήμαρχος)

7οΘΕΜΑ: Ορισμός αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης (Εισηγητής Δήμαρχος)

8ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών. (Εισηγητής Δήμαρχος)

9ο ΘΕΜΑ: Ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του άρθρου 67 παρ 14 του ΠΔ.28/80 , (Εισηγητής Δήμαρχος)

10ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων με τον αναπληρωτή τους στην επιτροπή για την άδεια εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με αμοιβή . (Εισηγητής Δήμαρχος)

11ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση κινητής τηλεφωνίας στον Δήμαρχο και Αντιδημάρχους-καθορισμός ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη συμβολαίου (Εισηγήτρια Πάλλα Έλλη)

12ο ΘΕΜΑ: 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019. (Εισηγήτρια: Έλλη Πάλλα)

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2019 (Εισηγητής  Δήμαρχος)

14ο ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την νομιμοποίηση εκπροσώπων στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και τις συναλλαγές με τους τραπεζικούς οργανισμούς.(Εισηγητής Δήμαρχος ).

15ο ΘΕΜΑ: Ορισμός του Δήμου Τοπείρου ως υπόλογου διαχειριστή  για τα έργα του ΠΔΕ και ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για όλα τα έργα του ΠΔΕ και του αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια Δήμαρχος)

16ο ΘΕΜΑ:  Απόδοση τρίτης κατανομής από τους ΚΑΠ έτος 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικές Εφορίες και αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων για το Α΄ εξάμηνο 2019 . (Εισηγητής Δήμαρχος)

17ο ΘΕΜΑ: Απόδοση κατανομής για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2019 στα νομικά πρόσωπα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . (Εισηγητής Δήμαρχος)

18ο ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών στις υπηρεσίες ύδρευσης και καθαριότητας στο Δήμο Τοπείρου .( Εισηγητής Δήμαρχος)

19ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με την μισθώτρια εταιρία «Γ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ – Π. ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο :  «SOLAR ELECTRIC ENERGY» για τον υπολειπόμενο χρόνο της αρχικής διάρκειας της μίσθωσης, σύμφωνα με την 19/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής Δήμαρχος)

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου « Ασφαλτόστρωση δρόμων Δήμου Τοπείρου» (Εισηγητής Δήμαρχος)

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου (Εισηγητής Άγγελος Γιοβαννόπουλος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ