Πλήρης επιβεβαίωση της «Α» – Ποιοι είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι Ξάνθης με απόφαση Τσέπελη

Με απόφαση του νέου Δημάρχου Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη, νέος  παντοδύναμος και επί των Οικονομικών του Δήμου Ξάνθης ορίστηκε ο Μανώλης Φανουράκης που είναι και ο νέος αντ’ αυτού Δήμαρχος Ξάνθης. Αναπληρωματικός του Μανώλη Φανουράκη ορίστηκε ο μηχανικός Γιάννης Ζερενίδης

Αναλυτικά η απόφαση του νέου Δημάρχου Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη (σ.σ. Στην ουσία επιβεβαιώνει όλα τα ρεπορτάζ της «Αδέσμευτης»), αναφέρει τα παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α’): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/08- 06-2006) “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας”, όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, όπως ισχύουν.

Την υπ΄ αριθµ. 5578/16-05-2013 Απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/Β’/12-06-2013) όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Τον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-…[Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”] …και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 133/τ. Α’/19-7-2018), όπως ισχύει.

Τον Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»(ΦΕΚ 134/τ. Α’/09-08-2019), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α1. Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξάνθης, για το πρώτο έτος της δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης έως και τις 30-09-2020, για τους εξής τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, τους:

Εμμανουήλ Φανουράκη, ως Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών

Ιωάννη Ζερενίδη, ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Δόμησης και Αδειοδοτήσεων

Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, ως Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Μπεκήρ Ογλού Σουά, ως Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας

Μπαντάκ Σιαμπάν, ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

Απόστολο Ελευθεριάδη, ως Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης

Α2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του :

Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Φανουράκη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης

Αντιδημάρχου Ιωάννη Ζερενίδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης

Αντιδημάρχου Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπεκήρ Ογλού Σουά

Αντιδημάρχου Μπεκήρ Ογλού Σουά, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ

Αντιδημάρχου Μπαντάκ Σιαμπάν, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Ελευθεριάδης

Αντιδημάρχου Απόστολου Ελευθεριάδη, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Μπαντάκ Σιαμπάν

Α3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Φανουράκης, όταν δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζερενίδης.

Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάμων, εναλλακτικά µε το Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.

Η παρούσα να δημοσιευτεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης και στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ