Δικαίωση της “Α”: Ο Φανουράκης μετά την καταγγελία της παράταξης ΞΑΝΘΗ για όλους, ανακάλεσε την ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ απευθείας ανάθεση στον Ιατράκη, ύψους 19.485.36!

Αμέσως μετά την καταγγελία της δημοτικής παράταξης ΞΑΝΘΗ για όλους για την απευθείας ανάθεση του Μανώλη Φανουράκη στον υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Τσέπελη, Ιωάννη Ιατράκη ύψους 19.485.36 ευρώ και το πρωτοσέλιδο της “Α” με ημερομηνία Πέμπτη 7 Νοεμβρόιυ 2019, ο αντ’ αυτού αντιδήμαρχος ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ  την απευθείας ανάθεση τρέμοντας εμφανώς Αποκεντρωμένη και Εισαγγελείς!!!

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΞΑΝΘΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ιδού το επίμαχο σημείο της παράταξης ΞΑΝΘΗ για όλους που έκανε Φανουράκη και Τσέπελη να τραπούν σε φυγή, ακυρώνοντας τελικά την ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ απευθείας ανάθεσή τους!

«Στις 1/10/2019, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης εγκρίθηκε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» με εκτιμώμενη αξία 95.648,64 ευρώ, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παρόλα αυτά, στις 31/10/2019 με έκπληξη διαπιστώνουμε, πως παρά τον εξελισσόμενο διαγωνισμό, γίνεται ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ αξίας 19.485,36 ευρώ του ιδίου έργου το οποίο βρίσκεται στον προαναφερόμενο διαγωνισμό στην κατηγορία Ε: «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης» σε συμμετέχοντα (στο διαγωνισμό), ο οποίος όμως έχει καταθέσει για την κατηγορία αυτή υψηλότερη οικονομική προσφορά από άλλους.

Η συγκεκριμένη ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ έγινε με απόφαση Δημάρχου, έχει αριθμό 1657/31-10-2019 και φέρει την υπογραφή του Αντιδημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Ι. Φανουράκη».

Την ίδια μάλιστα ημέρα, στις 31/10/2019 υπογράφεται και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου Ξάνθης.

Παρατηρώντας και μελετώντας συστηματικά μια αλυσίδα πάμπολλων απ’ ευθείας αναθέσεων, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Τσέπελη αλλά και τον υπογράφοντα πολλών εξ αυτών (απευθείας αναθέσεων) Αντιδήμαρχο κ. Φανουράκη, αλλά και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο, ότι η εποχή της παντοδυναμίας και της αυθαιρεσίας των Δημοτικών Αρχών, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. O Δήμαρχος Ξάνθης και ο Αντιδήμαρχός του φέρουν ακέραια το βάρος της πολιτικής (τουλάχιστον) ευθύνης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναζητήσουν εξιλαστήρια θύματα, προκειμένου να την αποποιηθούν!

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξάνθη, 07 Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: 30084

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα

Πληρ.: Ράλλη Χριστίνα

Τηλ. : 2541350821

Ανάκληση της με αριθμ. 1657/29094/31-10-2019 απόφασης Δημάρχου για την «Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση των εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης όσον αφορά την Ομάδα Ε “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης” της με αριθμό Π-14/31-05-2018 Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης» και κάθε σχετικού με αυτήν υπηρεσιακού εγγράφου

ΑΠΟΦΑΣΗ (1724)

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116,118 & 120 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2690/1999.

5) Το με αριθμό πρωτ. 26981/11-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

6) Την με αριθμό πρωτ.27869/21-10-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

7) Την με αριθμ. 1657/29094/31-10-2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε απευθείας η αναφερόμενη στον τίτλο του παρόντος υπηρεσία, στον Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Ιατράκη Ιωάννη.

8) Το με αριθμ. πρωτ: 29096/31-10-2018 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και του Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Ιατράκη Ιωάννη.

9) Το γεγονός ότι στην συγκεκριμένη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν τηρήθηκε ενώ θα έπρεπε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016, καθώς ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός που προκηρύχτηκε βάσει της συγκεκριμένης μελέτης είναι σε εξέλιξη.

10) Τις με αριθμό 1338/22238/02-09-2019 και 1339/22240/02-09-2019 αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, της με αριθμ. 1657/29094/31-10-2019 απόφασης του Δημάρχου Ξάνθης με θέμα: «Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση των εργασιών που αφορούν τη συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης όσον αφορά την Ομάδα Ε “Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης” της με αριθμό Π-14/31-052018 Μελέτης – Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης», και της απευθείας ανάθεσης στον Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό Ιατράκη Ιωάννη, καθώς και την ανάκληση κάθε σχετικού με αυτήν υπηρεσιακού εγγράφου και ειδικότερα της με αριθμό πρωτ.27869/21-10-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και του με αριθμό πρωτ. 29096/31-10-2018 συμφωνητικού, το οποίο κατόπιν τούτου καθίσταται άκυρο.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κοινοποίηση: κ. Ιατράκη Ιωάννη

Εσωτερική Διανομή: Βιβλίο Αποφάσεων